Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 51,16


Σοφ. Σειρ. 51,16

ἔκλινα ὀλίγον τὸ οὖς μου καὶ ἐδεξάμην καὶ πολλὴν εὗρον ἐμαυτῷ παιδείαν.

Σοφ. Σειρ. 51,16

Επί ολίγον έτεινα το αυτί μου και εδέχθην την σοφίαν και ελαβα πολλήν μόρφωσιν από αυτήν.