Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 5,11


Σοφ. Σειρ. 5,11

γίνου ταχὺς ἐν ἀκροάσει σου καὶ ἐν μακροθυμίᾳ φθέγγου ἀπόκρισιν.

Σοφ. Σειρ. 5,11

Να είσαι ταχύς στο να ακούης, βραδύς δε στο να δίδης απαντήσεις.