Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 5,1


Σοφ. Σειρ. 5,1

Μὴ ἔπεχε ἐπὶ τοῖς χρήμασί σου καὶ μὴ εἴπῃς· αὐτάρκη μοί ἐστι.

Σοφ. Σειρ. 5,1

Μη στηρίζεσαι εις τα χρήματά σου και μη είπης καυχώμενος· “έχω αρκετά χρήματα”.