Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 49,5


Σοφ. Σειρ. 49,5

ἔδωκαν γὰρ τὸ κέρας αὐτῶν ἑτέροις καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν ἔθνει ἀλλοτρίῳ.

Σοφ. Σειρ. 49,5

Υπεχρεώθησαν και έδωσαν την βασιλικήν των δύναμιν εις άλλους βασιλείς και την δόξαν των εις έθνος ξένον.