Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 49,2


Σοφ. Σειρ. 49,2

αὐτὸς κατηυθύνθη ἐν ἐπιστροφῇ λαοῦ καὶ ἐξῇρε βδελύγματα ἀνομίας·

Σοφ. Σειρ. 49,2

Αυτός καθωδήγησε και επέστρεψε το έθνος του εν μετανοία προς τον Θεόν και κατέστρεψεν όλα τα βδελυρά είδωλα της παρανομίας.