Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 48,8


Σοφ. Σειρ. 48,8

ὁ χρίων βασιλεῖς εἰς ἀνταπόδομα καὶ προφήτας διαδόχους μετ᾿ αὐτόν·

Σοφ. Σειρ. 48,8

Συ έχρισες βασιλείς εκδικητάς, και προφήτας διαδόχους έπειτα από σέ.