Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 48,7


Σοφ. Σειρ. 48,7

ὁ ἀκούων ἐν Σινᾷ ἐλεγμὸν καὶ ἐν Χωρὴβ κρίματα ἐκδικήσεως·

Σοφ. Σειρ. 48,7

Συ ήκουσες από τον Θεόν στο όρος Σινά συγκλονιστικάς αποκαλύψεις και εις την κορυφήν Χωρήβ δικαίας καταδικαστικάς αποφάσστου Θεού.