Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 48,19


Σοφ. Σειρ. 48,19

τότε ἐσαλεύθησαν καρδίαι καὶ χεῖρες αὐτῶν, καὶ ὠδίνησαν ὡς αἱ τίκτουσαι·

Σοφ. Σειρ. 48,19

Τοτε εταράχθησαν αι καρδίαι των κατοίκων, τα χέρια των παρέλυσαν και μεγάλοι πόνοι τους κατέλαβαν.