Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 47,21


Σοφ. Σειρ. 47,21

γενέσθαι δίχα τυραννίδα καὶ ἐξ Ἐφραὶμ ἄρξαι βασιλείαν ἀπειθῆ.

Σοφ. Σειρ. 47,21

Εγινες αιτία να διαιρεθή το βασίλειόν σου εις δύο και η φυλή Εφραίμ να γίνη αρχηγός εις μίαν βασιλείαν ανυπάκουον και ασεβή.