Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 47,19


Σοφ. Σειρ. 47,19

παρανέκλινας τὰς λαγόνας σου γυναιξὶ καὶ ἐνεξουσιάσθης ἐν τῷ σώματί σου·

Σοφ. Σειρ. 47,19

Παρεδόθης όμως δια φιληδονίαν εις τας γυναίκας και έδωκες εις αυτάς εξουσίαν επί του σώματός σου.