Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 47,1


Σοφ. Σειρ. 47,1

Καὶ μετὰ τοῦτο ἀνέστη Νάθαν προφητεύειν ἐν ἡμέραις Δαυίδ.

Σοφ. Σειρ. 47,1

Επειτα παρουσιάσθη ο Ναθαν, δια να εξαγγέλλη το θέλημα του Κυρίου ως προφήτης κατά την εποχήν του Δαβίδ.