Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 46,18


Σοφ. Σειρ. 46,18

καὶ ἐξέτριψεν ἡγουμένους Τυρίων καὶ πάντας ἄρχοντας Φυλιστιείμ.

Σοφ. Σειρ. 46,18

Συνέτριψε και εξεπάστρεψε τους αρχηγούς των Τυρίων και όλους τους άρχοντας των Φιλισταίων.