Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 45,2


Σοφ. Σειρ. 45,2

ὡμοίωσεν αὐτὸν δόξῃ ἁγίων καὶ ἐμεγάλυνεν αὐτὸν ἐν φόβοις ἐχθρῶν·

Σοφ. Σειρ. 45,2

Του εδωσε δόξαν ομοίαν με την δόξαν των αγίων, τον κατέστησε μέγαν και φοβερόν δια τους εχθρούς.