Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 44,8


Σοφ. Σειρ. 44,8

εἰσὶν αὐτῶν οἳ κατέλιπον ὄνομα τοῦ ἐκδιηγήσασθαι ἐπαίνους·

Σοφ. Σειρ. 44,8

Μερικοί από αυτούς αφήκαν ένδοξον όνομα, ώστε και οι μεταγενέστεροι άνθρωποι να πλέκουν δι’ αυτούς εγκώμια.