Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 44,7


Σοφ. Σειρ. 44,7

πάντες οὗτοι ἐν γενεαῖς ἐδοξάσθησαν, καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν καύχημα.

Σοφ. Σειρ. 44,7

Ολοι αυτοί εδοξάσθησαν από τους συγχρόνους των· ήσαν το καύχημα της εποχής των.