Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 43,7


Σοφ. Σειρ. 43,7

ἀπὸ σελήνης σημεῖον ἑορτῆς, φωστὴρ μειούμενος ἐπὶ συντελείας.

Σοφ. Σειρ. 43,7

Από την σελήνην καθορίζονται αι ημέραι των εορτών. Είναι φωστήρ, του οποίου το φως με την πάροδον των ημερών ολιγοστεύει μέχρι πλήρους εκλείψεως.