Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 43,6


Σοφ. Σειρ. 43,6

Καὶ ἡ σελήνη ἐν πᾶσιν εἰς καιρὸν αὐτῆς, ἀνάδειξιν χρόνων καὶ σημεῖον αἰῶνος.

Σοφ. Σειρ. 43,6

Και η σελήνη εις όλα και εις όλας τας ώρας της πάντοτε ακριβής δεικνύει τας εποχάς του έτους και είναι αιώνιον σημείον.