Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 43,33


Σοφ. Σειρ. 43,33

πάντα γὰρ ἐποίησεν ὁ Κύριος, καὶ τοῖς εὐσεβέσιν ἔδωκε σοφίαν.

Σοφ. Σειρ. 43,33

Διότι τα πάντα εδημιούργησεν ο Κυριος και αυτός έδωσε και δίδει σοφίαν στους ευσεβείς, να τα εννοούν.