Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 43,31


Σοφ. Σειρ. 43,31

τίς ἑώρακεν αὐτὸν καὶ ἐκδιηγήσεται; καὶ τίς μεγαλυνεῖ αὐτὸν καθώς ἐστι;

Σοφ. Σειρ. 43,31

Ποιός τον είδε και είναι επομένως εις θέσιν να διηγηθή τα περί αυτού; Και ποιός ημπορεί να τον δοξολογήση, όπως αυτός εις την πραγματικότητα είναι;