Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 43,3


Σοφ. Σειρ. 43,3

ἐν μεσημβρίᾳ αὐτοῦ ἀναξηραίνει χώραν, καὶ ἐναντίον καύματος αὐτοῦ τίς ὑποστήσεται;

Σοφ. Σειρ. 43,3

Αυτός κατά την μεσημβρίαν ξηραίνει την χώραν· εναντίον δε της θερμότητός του ποιός είναι δυνατόν να αντισταθή;