Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 43,26


Σοφ. Σειρ. 43,26

δι᾿ αὐτὸν εὐοδοῖ ἄγγελος αὐτοῦ, καὶ ἐν λόγῳ αὐτοῦ σύγκειται πάντα.

Σοφ. Σειρ. 43,26

Προς χάριν του Κυρίου ο αγγελικός κόσμος φέρει εις αίσιον πέρας τα έργα του, και δια του λόγου του τα πάντα τακτοποιούνται.