Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 43,22


Σοφ. Σειρ. 43,22

ἴασις πάντων κατὰ σπουδὴν ὁμίχλη, δρόσος ἀπαντῶσα ἀπὸ καύσωνος ἱλαρώσει. –

Σοφ. Σειρ. 43,22

Ταχεία θεραπεία από όλας τας βλάβας του πάγου είναι τα νέφη, η δε δροσιά έπειτα από το καύμα δίδει άνεσιν.