Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 43,19


Σοφ. Σειρ. 43,19

καὶ πάχνην ὡς ἅλα ἐπὶ γῆς χέει, καὶ παγεῖσα γίνεται σκολόπων ἄκρα.

Σοφ. Σειρ. 43,19

Χυνει την πάχνην επάνω εις την γην ωσάν αλάτι· και όταν αυτή παγώση, γίνεται ωσάν τας αιχμάς των ακανθών.