Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 43,14


Σοφ. Σειρ. 43,14

διὰ τοῦτο ἠνεῴχθησαν θησαυροί, καὶ ἐξέπτησαν νεφέλαι ὡς πετεινά·

Σοφ. Σειρ. 43,14

Με το πρόσταγμά του ήνοιξαν τα θησαυροφυλάκια του ουρανού και ωσάν πτηνά επέταξαν αι νεφέλαι.