Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 43,12


Σοφ. Σειρ. 43,12

ἐγύρωσεν οὐρανὸν ἐν κυκλώσει δόξης, χεῖρες Ὑψίστου ἐτάνυσαν αὐτό. –

Σοφ. Σειρ. 43,12

Ολόγυρα περικλείει τον ουρανόν με τον φωτεινόν του κύκλον· αι χείρες του Υψίστου Θεού το έχουν τεντώσει.