Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 4,26


Σοφ. Σειρ. 4,26

μὴ αἰσχυνθῇς ὁμολογῆσαι ἐφ᾿ ἁμαρτίαις σου καὶ μὴ βιάζου ῥοῦν ποταμοῦ.

Σοφ. Σειρ. 4,26

Μη εντραπής να υμολογήσης τα σφάλματά σου και μη αντιτίθεσαι εις την φυσικήν ροήν των πραγμάτων.