Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 42,19


Σοφ. Σειρ. 42,19

ἀπαγγέλλων τὰ παρεληλυθότα καὶ ἐπεσόμενα καὶ ἀποκαλύπτων ἴχνη ἀποκρύφων.

Σοφ. Σειρ. 42,19

Αναγγέλλει παρελθόντα και μέλλοντα, αποκαλύπτει τα απόκρυφα πράγματα μέχρι και του τελευταίου ίχνους των.