Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 42,12


Σοφ. Σειρ. 42,12

παντὶ ἀνθρώπῳ μὴ ἔμβλεπε ἐν κάλλει καὶ ἐν μέσῳ γυναικῶν μὴ συνέδρευε·

Σοφ. Σειρ. 42,12

Μη βλέπης γοητευμένος το κάλλος οιουδήποτε ανθρώπου και μη κάθεσαι ανάμεσα εις γυναίκας,