Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 4,2


Σοφ. Σειρ. 4,2

ψυχὴν πεινῶσαν μὴ λυπήσῃς καὶ μὴ παροργίσῃς ἄνδρα ἐν ἀπορίᾳ αὐτοῦ.

Σοφ. Σειρ. 4,2

Ανθρωπον, που πεινά, μη τον λυπήσης. Μη εξοργίζης άνθρωπον, ο οποίος ευρίσκεται εις ανάγκην.