Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 4,11


Σοφ. Σειρ. 4,11

Ἡ σοφία υἱοὺς αὐτῆς ἀνύψωσε καὶ ἐπιλαμβάνεται τῶν ζητούντων αὐτήν.

Σοφ. Σειρ. 4,11

Η σοφία αναδεικνύει και δοξάζει τα παιδιά της και φροντίζει δι’ εκείνους, οι οποίοι ζητούν να την αποκτήσουν.