Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 40,30


Σοφ. Σειρ. 40,30

ἐν στόματι ἀναιδοῦς γλυκανθήσεται ἐπαίτησις, καὶ ἐν κοιλίᾳ αὐτοῦ πῦρ καήσεται.

Σοφ. Σειρ. 40,30

Εις το στόμα του αναιδούς είναι γλυκεία η επαιτεία, αλλά στο εσωτερικόν του είναι μία αναμμένη φωτιά.