Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 40,17


Σοφ. Σειρ. 40,17

χάρις ὡς παράδεισος ἐν εὐλογίαις, καὶ ἐλεημοσύνη εἰς τὸν αἰῶνα διαμένει.

Σοφ. Σειρ. 40,17

Η φιλανθρωπία όμως και η ελεημοσύνη είναι ωσάν ένας κήπος ευλογημένος, η δε ελεημοσύνη παραμένει στον αιώνα.