Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 39,27


Σοφ. Σειρ. 39,27

ταῦτα πάντα τοῖς εὐσεβέσιν εἰς ἀγαθά, οὕτως τοῖς ἁμαρτωλοῖς τραπήσεται εἰς κακά.

Σοφ. Σειρ. 39,27

Ολα αυτά είναι δια το καλόν των ευσεβών. Μετατρέπονται όμως και αποβαίνουν εις κακόν δια τους αμαρτωλούς.