Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 39,24


Σοφ. Σειρ. 39,24

αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ τοῖς ὁσίοις εὐθεῖαι, οὕτως τοῖς ἀνόμοις προσκόμματα.

Σοφ. Σειρ. 39,24

Το θέλημά του, και ο τρόπος της ενεργείας του είναι δια τους ευσεβείς ανθρώπους ευθέα, δια τους παρανόμους όμως είναι προσκόμματα.