Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 38,23


Σοφ. Σειρ. 38,23

ἐν ἀναπαύσει νεκροῦ κατάπαυσον τὸ μνημόσυνον αὐτοῦ καὶ παρακλήθητι ἐν αὐτῷ ἐν ἐξόδῳ πνεύματος αὐτοῦ.

Σοφ. Σειρ. 38,23

Οταν ο νεκρός αναπαυθή, παύσε και συ την λυπηράν ανάμνησίν του και παρηγορήσου δι’ αυτόν, επειδή η ψυχή του έχει φύγει.