Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 38,2


Σοφ. Σειρ. 38,2

παρὰ γὰρ Ὑψίστου ἐστὶν ἴασις, καὶ παρὰ βασιλέως λήψεται δόμα.

Σοφ. Σειρ. 38,2

Από τον Υψιστον Θεόν προέρχεται η θεραπεία, που δίδει ο ιατρός, ο οποίος και από τους βασιλείς ακόμη θα λάβη δώρα δια την ιατρικήν του επιστήμην.