Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 38,19


Σοφ. Σειρ. 38,19

ἐν ἐπαγωγῇ παραβαίνει καὶ λύπη, καὶ βίος πτωχοῦ κατὰ καρδίας.

Σοφ. Σειρ. 38,19

Εις τας θλιβεράς περιστάσεις της ζωής έρχεται πάντοτε και η λύπη. Ο δε ταλαιπωρημένος βίος του πτωχού είναι συνεχής θλίψις καρδίας.