Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 38,13


Σοφ. Σειρ. 38,13

ἔστι καιρὸς ὅτε καὶ ἐν χερσὶν αὐτῶν εὐοδία·

Σοφ. Σειρ. 38,13

Πολλές φορές η θεραπεία της ασθενείας και η κατευόδωσις της υγείας είναι εις τα χέρια των ιατρών,