Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 37,7


Σοφ. Σειρ. 37,7

Πᾶς σύμβουλος ἐξαίρει βουλήν, ἀλλ᾿ ἔστι συμβουλεύων εἰς ἑαυτόν.

Σοφ. Σειρ. 37,7

Καθε σύμβουλος προσφέρει με προθυμίαν συμβουλάς· υπάρχουν όμως και μερικοί, που συμβουλεύουν τους άλλους, δια να εξυπηρετήσουν τον εαυτόν των.