Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 37,31


Σοφ. Σειρ. 37,31

δι᾿ ἀπληστίαν πολλοὶ ἐτελεύτησαν, ὁ δὲ προσέχων προσθήσει ζωήν.

Σοφ. Σειρ. 37,31

Εξ αιτίας της απληστίας και λαιμαργίας των πολλοί απέθαναν. Εκείνος όμως ο οποίος προσέχει και συγκρατείται, θα παρατείνη την ζωήν του.