Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 37,3


Σοφ. Σειρ. 37,3

ὦ πονηρὸν ἐνθύμημα, πόθεν ἐνεκυλίσθης καλύψαι τὴν ξηρὰν ἐν δολιότητι;

Σοφ. Σειρ. 37,3

Ω σκέψις πονηρά! Από που εβγήκες και εκύλισες, δια να σκεπάσης την γην με την απατηλήν φιλίαν;