Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 37,29


Σοφ. Σειρ. 37,29

μὴ ἀπληστεύου ἐν πάσῃ τρυφῇ καὶ μὴ ἐκχυθῇς ἐπὶ ἐδεσμάτων·

Σοφ. Σειρ. 37,29

Μη είσαι λαίμαργος και αχόρταστος εις τα πλούσια τοαπέζια· και μη ορμήσης με βουλιμίαν εις όλα τα φαγητά.