Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 37,21


Σοφ. Σειρ. 37,21

οὐ γὰρ ἐδόθη αὐτῷ παρὰ Κυρίου χάρις, ὅτι πάσης σοφίας ἐστερήθη.

Σοφ. Σειρ. 37,21

διότι εις αυτούς τους αυτοπαρουσιαζομένους ως σοφούς δεν έχει δοθή χάρις παρά Κυρίου, και έχουν αυτοί στερηθή από κάθε σοφίαν.