Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 37,13


Σοφ. Σειρ. 37,13

καὶ βουλὴν καρδίας στῆσον, οὐ γάρ ἔστι σοι πιστότερος αὐτῆς·

Σοφ. Σειρ. 37,13

Επειτα ζήτησε και άκουσε και πράξε την διάθεσιν και την συμβουλήν της καρδίας σου, διότι δεν υπάρχει δια σε περισσότερον αξιόπιστος συμπαραστάτης από αυτήν.