Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 3,7


Σοφ. Σειρ. 3,7

καὶ ὡς δεσπόταις δουλεύσει ἐν τοῖς γεννήσασιν αὐτόν.

Σοφ. Σειρ. 3,7

Ο στοργικός υιός θα υπηρετή τους γονείς του, ως εάν αυτοί είναι οι κύριοι και αυθένται του.