Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 36,6


Σοφ. Σειρ. 36,6

ἔγειρον θυμὸν καὶ ἔκχεον ὀργήν, ἔξαρον ἀντίδικον καὶ ἔκτριψον ἐχθρόν.

Σοφ. Σειρ. 36,6

Ας εκσπάση εναντίον των η οργή σου, εξολόθρευσε τον αντίδικόν σου, ξεπάστρεψε από την γην τον εχθρόν σου.