Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 36,26


Σοφ. Σειρ. 36,26

τίς γὰρ πιστεύσει εὐζώνῳ λῃστῇ σφαλλομένῳ ἐκ πόλεως εἰς πόλιν;

Σοφ. Σειρ. 36,26

Ποίος θα δώση εμπιστοσύνην εις ευκίνητον ληστήν, που περιπλανάται από την μίαν πόλιν εις την άλλην;