Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 35,13


Σοφ. Σειρ. 35,13

οὐ λήψεται πρόσωπον ἐπὶ πτωχοῦ καὶ δέησιν ἠδικημένου εἰσακούσεται·

Σοφ. Σειρ. 35,13

Δεν προσωποληπτεί και δεν καταφρονεί τον πτωχόν, διότι είναι πτωχός· τουναντίον ακούει την δέησιν του πτωχού, που έχει αδικηθή.