Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 35,11


Σοφ. Σειρ. 35,11

Μὴ δωροκόπει, οὐ γὰρ προσδέξεται·

Σοφ. Σειρ. 35,11

Αλλά και μη προσπαθής, δια των θυσιών σου να δωροδοκήσης τον Θεόν, διότι αυτάς τας θυσίας δεν τας δέχεται ο Θεός.