Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 34,24


Σοφ. Σειρ. 34,24

εἷς εὐχόμενος καὶ εἷς καταρώμενος· τίνος φωνῆς εἰσακούσεται ὁ δεσπότης;

Σοφ. Σειρ. 34,24

Το ίδιον συμβαίνει, όταν ο ένας προσεύχεται και ο άλλος καταράται. Τινος εκ των δύο ο δεσπότης Θεός θα ακούση την φωνήν;